පුවත්

  • පළ කාලය: ජනවාරි-10-2018

    විදුලි winch, බැටරිය විදුලිය දිනුම් ඇදීම් ස්ථිර චුම්භකයක් DC මෝටර් හෝ මාලාවක්-තුවාලයක් DC මෝටර් එය දාමයක, සහ පවුම් .16,500 පවුම් 2000 අවසානයේ ප්රතිදානය සඳහා ග්රහ ආම්පන්න හරහා එය පරිවර්තනය. ස්ථාපනය කිරීමට පහසු විදුලි winch ඇති අතර, එය පුළුල් වශයෙන් ක්රීඩා සහ 'ඕෆ් මාර්ග engineerin භාවිතා ...තව දුරටත් කියවන්න »

WhatsApp Online Chat !